• turkosb@gmail.com
 • +90 (532) 623 09 45
TAKİBE AL FAVORİLERE EKLE
1,568 ZİYARETÇİ
 • YETKİLİ KİŞİ: Belirtilmemiş
 • ADRES: Cumhuriyet Mah. Öncü Sok. No: 39 Kütahya
 • TELEFON: +90 274 271 77 61
 • SOSYAL MEDYA:
SERVİS YERLERİ TÜRKİYE

FİRMA HAKKINDA

Hakkımızda

Ulusal kalkınmanın yerelden güçlendirilmesi, bölgesel potansiyellerin yerelde yoğunlaşan çalışmalarla harekete geçirilmesi, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması hedefleri, 2004-2006 dönemini içine alan Ön Ulusal Kalkınma Planı’nın önemli bir boyutunu teşkil etmiştir.

Bu doğrultuda, ülkemiz genelinde İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasına (İBBS / NUTS) göre tanımlanan 26 adet “Düzey 2” Bölgesinde Kalkınma Ajansları kurulması öngörülmüş, bu amaçla 5449 Sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir.

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı*, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerimizi kapsayan ve ‘TR33’ olarak sınıflandırılan bölgede hizmet vermek üzere 14.7.2009 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olup, ülkemiz genelinde Devlet Planlama Teşkilatı’nın koordinasyonu ile kurulması öngörülmüş toplam 26 adet Kalkınma Ajansı arasındaki yerini almıştır.

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği Kütahya ilimizdedir. Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak illerimizde Genel Sekreterliğe bağlı Yatırım Destek Ofisleri hizmet vermektedir.

Kalkınma olgusunun, iktisadi, sosyal, kültürel ve diğer tüm boyutlarıyla kapsamlı ve bütünsel niteliği doğrultusunda, Ajansımız Bölge’de şu ana eksenlerde çalışmalarda bulunmaktadır:

 • Bölgesel kalkınmayı ilgilendiren konularda, kamu, özel kesim, sivil toplum temsilcileri ve bilim insanları arasında iletişim ve işbirliğini geliştirmek, bu aktörlerin çalışmaları arasında bağlar oluşturmak suretiyle kalkınma bilincini ve ivmesini arttırmak, bölgesel kalkınma konusunda koordinatör ve katalizör bir rol üstlenmek.
 • Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, iktisadi ve toplumsal gelişmeyi hızlandırmaya, rekabet gücünü arttırmaya ve potansiyel gelişim alanlarını ön plana çıkarmaya yönelik araştırmalar yapmak.
 • Bölgede yerli ve yabancı yatırımların stratejik ve planlı şekilde arttırılması yönünde tanıtım ve rehberlik hizmetlerinde bulunmak.

Ayrıca Ajans, söz konusu eksenlerdeki amaçlara ulaşılması sürecinin hızlandırılması ve bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin kısa sürede hayata geçirilmesi amacıyla mali ve teknik desteklerde bulunmaktadır. Bu desteklerden işletmelerimiz, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler yararlanabilmektedir. Ajansın sunacağı mali destekler arasında, doğrudan finansman desteği (proje teklif çağrıları, güdümlü proje destekleri ve doğrudan faaliyet destekleri), faiz desteği ve faizsiz kredi destekleri yer almaktadır. Ajans ayrıca eğitim, proje hazırlama, danışmanlık, uzman personel görevlendirme, lobi ve uluslararası ilişkiler gibi konularda yerel yönetimlere, diğer kamu kurum ve kuruluşlara ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarına teknik desteklerde bulunmaktadır.

Ajans bütçesi büyük oranda Genel Bütçe transferlerinden oluşmakla birlikte, dört ilimizdeki Belediyeler, İl Özel İdareleri, Ticaret ve Sanayi Odaları’ndan yapılan transferler de önemli katkı sağlamaktadır. Bu çerçevede Ajans, ulusal kaynakların bölgemizin kalkınmasına aktarılmasında aracı kurum niteliğindedir.

Ajans tüm bu faaliyetlerini Ulusal Kalkınma Planı ve Programlar ışığında yapacağı Bölge Planı ve programlarına uygun olarak gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Özel Sektör-Kamu işbirliğini gözeten Yönetim Kurulu, danışma organı niteliğinde olan ve katılımcılığı ön plana çıkaran Kalkınma Kurulu ve teknik kapasitesi yüksek uzman personel barındıran, esnek hareket edebilen, küçük fakat etkin, dinamik bir yapıyla faaliyet gösteren Genel Sekreterlik organları ile Zafer Kalkınma Ajansı, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerimizde iktisadi ve beşeri gelişimin öncüsü, bölgesel kalkınmanın odağı olma vizyonunu taşımaktadır.

Vizyonumuz

Bölgenin Kalkınması İçin,

 • Dinamik Bir Takım Ruhuna Sahip,
 • Kaliteli Hizmet Sunan,
 • Öğrenen ve Öğreten,
 • Başlattığı Her Girişimi Zafer’le Taçlandıran Bir Ajans Olmak.

Misyonumuz

TR33 Bölgesi’nin Yaşam Kalitesini Arttırmak Amacıyla;

 • Bölge Dinamiklerini Harekete Geçirmek ve Paydaşlar Arası Koordinasyonu Sağlamak,
 • Bölgedeki Kaynakların Yerinde ve Etkin Kullanımını Gerçekleştirmek,
 • Girişimcilik Ar-Ge ve İnovasyonu Özendirerek Bölgeyi Cazibe Merkezi Haline Getirmek ve Sürdürülebilir Kalkınmayı Sağlamaktır.

Temel Değerler

Yüksek Sorumluluk Bilinci ile Sahiplenme: Ajans personelinin kurumun bütünlüğüne ve gelişmesine katkı sağlaması

Gelişme Odaklı ve İnovatif Olma: Ajansın sürekli ileriye yönelik olarak kendini geliştirmesi ve inovatif atılımlarda bulunması.

Mobillize ve Diyaloga Açık Olma: Paydaşlarla yakın diyalog ve bölge ile iç içe olmak.

Vizyoner Olma: Bölge’nin kurumsal kapasitesini geliştirmeye yönelik her türlü faaliyetin önünü açacak yaklaşımlar içerisinde olmak.

Koordinatör Olma: Bölge paydaşlarını işbirliği içinde bir araya getirebilme ve bilgi, görüş, kaynak alışverişinde eşgüdümü sağlama.

Özgüveni Yüksek ve Takım Ruhuna Sahip Olma: Ajans personelinin hem uzmanlık alanına yaraşır şekilde özgüveninin yüksek olması, hem de sonuca sinerji yaratarak ulaşabileceğini özümsemiş şekilde iyi bir takım üyesi olması.

Objektiflik ve Tarafsızlık: Ajansın iş ve işlemlerinde kişilere, makamlara, kurumlara karşı şahsi düşünce ve önyargılara yer vermeden yaklaşarak objektif olması ve aynı zamanda farklı görüş, fikir, davranışlara karşı tarafsızlığını koruması.

Hesap Verebilirlik: Ajansın her türlü faaliyet ve işlemlerinin kanuna ve kurallara uygun şekilde yerine getirilmesi, aksi sorgulandığı ya da talep edildiği takdirde açık bir şekilde gerekçelerinin sunulabilmesi.

Etkin Zaman Yönetimi: Kişi, birim bazında ve ajansın bütününde uyumlu çalışma gözetilerek, görev ve faaliyetlerin sıralamasına uygun şekilde zamanın etkin yönetilmesi.

Our English Site: http://www.zafer.org.tr/eng/about.html

FİRMA HAKKINDA YORUM YAP

FİRMA HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.