TAKİBE AL FAVORİLERE EKLE
1,316 ZİYARETÇİ
 • YETKİLİ KİŞİ: Belirtilmemiş
 • ADRES: Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi 4 Nolu Cadde No.4 Beşikdüzü / Trabzon
 • TELEFON: +90 462 248 50 01
 • SOSYAL MEDYA:
SERVİS YERLERİ TÜRKİYE

FİRMA HAKKINDA

Görevimiz

Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri
 • OSB’yi temsil ve ilzam etmek,
 • Kanun, yönetmelik, ana sözleşme ve benzeri düzenlemeler ile genel kurulun belirlediği  prensipler çerçevesinde OSB’nin sevk ve idaresini yürütmek,
 • OSB’nin en ideal şekilde gelişmesi için her türlü tedbiri almak, planlamak ve hakkaniyetle işleyişi ile ilgili kararları almak,
 • Yıllık faaliyet raporu, bütçe, kesin hesap ve bilançoyu hazırlamak, yönetim aidatları ile hizmet karşılığı bedellerini belirleyerek  genel kurulun onayına sunmak,
 • Genel kurulun belirlediği prensiplere göre OSB’ye ait gayri menkullerin ve menkullerin satış, trampa ve kira bedellerini tespit etmek,
 • Müşterek alanlara yapılacak sosyal tesislerin yatırım kararlarını genel kurulun onayına sunmak,
 • OSB ortak alanlarına ait masraflar ile altyapı katılım payları ve yönetim aidatlarını katılımcılar adına tahakkuk ettirip, ödeme miktarı, şekil ve müeyyidelerini genel kurulun belirlediği prensipler çerçevesinde uygulamak,
 • Genel kurulun belirlediği prensipler çerçevesinde varsa arsa tahsis ve satışlarını yapmak,
 • OSB için yapılacak alım-satım,altyapı, sosyal tesisler, arıtma tesislerinin inşaatı ve proje dahil tüm ihalelerini genel kurul kararına uygun olarak yapmak,
 • OSB’ye ait tasdik edilmesi gereken projeleri onaylanmak veya uygun görüş almak üzere ilgili kuruluşlara göndermek,
 • OSB ile ilgili her türlü hakedişleri onaylamak,
 • OSB’nin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, spor tesisleri gibi altyapı ve genel hizmet tesislerini kurma ve  işletme, kamu kurum ve kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapma, üretim tesislerini kurma ve işletme konularında genel kurulun verdiği yetki ile  gerekli kararları almak ve uygulamak,
 • Genel kurulun belirlediği prensiplere göre elektrik, su, doğalgaz ve benzeri satış bedellerini belirlemek,
 • OSB içinde katılımcıların kendi ihtiyaçları için otoprodüktör veya otoprodüktör grubu olarak  kuracakları elektrik üretim tesisleri ile ilgili genel kurulun belirlediği şartlarda izin vermek,
 • Bölge müdürü hariç, bölge müdürlüğü personelinin atanması ve azline karar vermek,
 • Bölge müdürlüğü personelinin ücretlerini belirlemek,
 • Genel kurulun verdiği yetki ile OSB’de yapılması gereken yatırımlarla ilgili kredi almak, kredi açacak kurumlara olan taahhüt ve vecibelerden katılımcıları haberdar etmek ve durumu genel kurulun onayına sunmak,
 • Genel kurulun belirlediği prensipler çerçevesinde ruhsat ve izinleri vermek, verilen ruhsat ve izinlere uygun işlem yapılması için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak, uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımları belirlemek,
 • OSB’de katılımcılar arasında veya katılımcılar ile bölge müdürlüğü arasında çıkabilecek ihtilafı çözümlemek,  çözümlenemeyen konularda genel kurula başvurmak,
 • Açılma ve yapı kullanma iznini almış katılımcıların devir taleplerini inceleyip sonuçlandırmak,
 • Bakanlığa karşı taahhüt ve sorumluluklarını yerine getirmek,
 • Genel kurulu tarafından tespit edilen plan, prensip ve programları uygulamak ve verilen diğer görevleri yapmak.
Denetim Kurulu Görev ve Yetkileri
 • OSB işlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak amacıyla en az üç ayda bir defa OSB’nin defterlerini incelemek,
 • En az üç ayda bir defa OSB’nin nakit mevcudu ile menkul değerlerini kontrol etmek,
 • Bütçe, bilanço ve gelir-gider cetvelini denetlemek,
 • Yıllık bilanço ve sonuç hesaplarını inceleyerek bu husustaki görüşlerini birlikte veya tek başına bir raporla genel kurula bildirmek,
 • OSB yönetim kurulunun ihmali halinde, genel kurulu  olağanüstü toplantıya davet etmek,
 • OSB katılımcılarının, OSB yönetim kurulu üyeleri ve OSB personeli hakkındaki şikayetlerini incelemek ve inceleme sonucunu genel kurula iletmek,
 • Boşalan  denetim kurulu üyeliklerine  gecikmeksizin yedeklerden  üye çağırmak,
 • Yönetim kurulu üyelerinin gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak, toplantı karar yeter sayısının kaybedilmesi halinde boşalan bu üyeliklere geciktirmeksizin yeteri kadar üye çağırmak,
 • Denetim kurulu yılda bir defa genel denetleme raporu ve en az 3 ayda bir ara rapor düzenleyerek Genel Kurula sunmakla görevlidir.
Bölge Müdürlüğü Görev ve Yetkileri
 1. İnşaat Dönemindeki Görev ve Yetkileri
 • Müessir bir bölge müdürlüğü kadrosu meydana getirmek,
 • Planların detaylarına ve şartnamelerine uygun olarak bütün teknik işler için ihale dosyalarını hazırlamak ve hazırlatmak,
 • İş programlarını hazırlamak, işlerin programa uygun olarak tatbikine nezaretle bunları koordine etmek,
 • Malzeme ve teçhizatın şartnamelerini hazırlamak veya hazırlatmak,
 • Sanayi Bölgesine gelen bürün malzeme ve teçhizatı kontrol etmek veya ettirmek,
 • mukavele gereğince yapılan bütün inşaat ve tesisata müteallik işleri kontrol etme, ettirmek, ve istihkaklarını hazırlatmak,
 • Ücret bodrolarını  düzenlettirmek,
 • Aylık ilerleme raporu veya üç aylık bütçe raporunu hazırlamak,
 • Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulunca tespit edilen plan, prensip ve programları uygulamak.
 1. İşletme Dönemindeki Görev ve Yetkileri
 • İktisadi olarak kullanılabilen ve bölgedeki sanayicilerin yararına  olan muhtelif hizmetleri ifa edebilecek kabiliyetteki elemanlardan kurulu bir idare kadrosu meydana getirmek,
 • Sanayi Bölgesinde bütün parseller satılana kadar satış programlarına nezaret etmek,
 • Bölgede tesis kuracak müteşebbislere kuruluş yerinin seçimi, işletmenin kurulması, faaliyet öncesi planlama ve Sanayi Genel Müdürlüğü teknik Kurulu ile ilişki kurmalarında azami yardım sağlamak,
 • Organize Sanayi Bölgesi Yönetmeliğini aynen uygulamak,
 • Bölge Müdürlüğünün temin edebileceği hizmetlere nezaret etmek,
 • Borç ve alacakları takip etmek,
 • Aylık ilerleme raporu veya üç aylık bütçe raporunu hazırlamak,
 • Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen prensip ve programları uygulamak.
 1. Bölge Müdürlüğü Ekonomik Bakımdan Verimli Olduğu Andan İtibaren Görev ve Yetkileri
 • Çöp toplama,
 • Bölge emniyeti ve trafik kontrolü,
 • Elektrik tesisatı bakım ve tamir servisi,
 • Arazi tanzim ve bakım servisi,
 • Muhasebe servisi,
 1. Bölge Müdürlüğü yukarıda belirtilen hizmetler haricinde sanayi bölgesi için faydalı ve zaruri olan diğer hizmetleri de Bölge Yönetim Kurulundan izin alarak yürütebilir.

FİRMA HAKKINDA YORUM YAP

FİRMA HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.